wz

     

Projekt EDOV II bol určený pre študentov SSUŠ v Žiline, ktorí sa nachádzajú v počiatočnej fáze odbornej prípravy a študujú umelecky zamerané študijné odbory. Jeho cieľom je pomôcť študentom integrovať sa do európskeho trhu práce, podporiť európsku dimenziu vo vzdelávaní, podporiť rozširovanie vedomosti z jazykov európskej únie, porozumieť jednotlivým kultúram ako aj podporiť medzinárodnú spoluprácu medzi školami, inštitúciami  a podnikmi.  

Nástup a vývoj  informačno – komunikačných technológií , nástup moderných trendov v oblasti kultúry a umenia, nárast sociálno-patologických javov u mladých ľudí a nové trendy trávenia voľného času spôsobil, že študenti v súčasnom štádiu vzdelávania nie sú dostatočne motivovaní na štúdium cudzích jazykov, spoznávanie nových kultúr a iných dimenzií, ktoré môžu uplatniť vo svojom odbore. Pomocou  tohto projektu chceme hlavne motivovať študentov na dosahovanie čo najlepších študijných výsledkov, nakoľko cestu do projektu budú mať otvorenú iba najlepší študenti. O kritériách výberu budú všetci študenti školy vopred  informovaní. 

Projekt sa uskutočnilako súčasť učebného plánu počas jedného školského roku 2009/2010 a  pozostával z dvoch častí:  1. Interná časť v škole, kde  prebiehala jazyková, odborná a pedagogicko-psychologická príprava od 1. 9.2009 krúžkovou formou . V rámci školského vzdelávacieho programu študenti tiež absolvovali súvislú 2 týždňovú prax vo vybranej firmy v Žiline a blízkom okolí.

     2. Externá časť  sa uskutoční vo forme 4-týždňovej stáže  v Malage (ES), pravdepodobne  od 19.08.2010 do 22.09.2010 , kde mali študenti zabezpečenú integráciu do ich nového sociálneho  a profesionálneho  prostredia. Študenti  budú pracovať  na   projektových úlohách  pre  dosiahnutie stanovených cieľov projektu. Podľa profesionalného zamerania boli rozdelení do grafických firiem. (http://edov-leonardo.euweb.cz/web/firmy/fotogaleria_firmy.htm) Pedagogický dozor  v spolupráci s tútorom ( Ing. Vančová , EkipEuropa)  pravidelne pozorovali a vyhodnocovali napredovanie odbornej prípravy na základe vopred stanoveného programu, pripraveného v spolupráci s mentorom v jednotlivých firmách.  Pridelení mentori  v spolupráci s pedagogickým dozorom kontrolovali, či sú stanovené vzdelávacie ciele uspokojivo splnené, prípadne  robili  nevyhnutné korekcie. Medzi nimi a tútorom bol vytvorený stály komunikačný kanál, ktorý  slúžil na okamžité riešenie vzniknutých problémov. Každý účastník dostal potvrdený diplom o absolvovaní jazykového kurzu, certifikát o absolvovaní praxe v podniku s individuálnym hodnotením . Charakteristika a priebeh odbornej prípravy  bola zapísaná do dokumentu „Europass“.  

     Po skončení stáže  si pripravili účastníci prezentácie, s ktorými  informovali ostatných spolužiakov na seminároch o priebehu stáže a dosiahnutých výsledkoch. Aktualizovaná bude  web stránka zo získaných materiálov a fotografií , z ktorých vyrobíme CD nosič, webové fotogalérie a informačné letáky. Tieto budeme distribuovať do škôl a ostatných inštitúcií, čím budeme robiť reklamu nielen projektu ale aj škole.

 

    En.:

The project EDOV III  is designed for the students of SSUS Žilina that are in the first phase of the initial vocational training and study artistically aimed study branches. The project main aim is to help students to integrate better to the European labor market, support European dimension in the vocational training, support the process of gaining language skills in EU, understand individual culture as well as support international cooperation between schools, institutions and companies.

Coming and development of new information and communication technologies, coming of modern trends in the field of culture and art, increase of social-pathologic phenomenon in young people and new trends of leisure time cause that students in the actual stage of training are not sufficiently motivated to study foreign languages, learning about new cultures and other dimensions that they could apply in their study field. Also, this project could increase motivation of students to obtain better study results because the entrance to this project will obtain only the best students that will be in advance well informed about the selection criteria.

The project will be realized as a part of the study plan during one school year 2012/2013. It will consist of two parts:  1. Internal part in the school, where will be organized language, expert and pedagogic and psychological preparation in study group from 1st of September 2012. Students will attend continuous two-weeks practice in selected company in Žilina and its vicinity within the school educational program.

     2. External part that will be developed in the form of 4 weeks practical stage in Malaga, Spain. The visit will probably take place between 18th August 2013 – 22nd September 2013, where the pupils will have ensured integration into their new social and professional environment. They will work on project tasks to reach the set out project aims. The pupils will be devided to graphical companies according to professional orientation. (http://edov-leonardo.euweb.cz/web/firmy/fotogaleria_firmy.htm) The accompanying staff together with tutor (Ing.Vancova, EkipEuropa) will regularly observe and evaluate progress of technical preparation. The evaluation will be based on criteria prepared and agreed on by the teachers in cooperation with mentors well ahead. The assigned mentor and the staff will monitor whether the set out objectives will have been satisfactorily fulfilled or, respectively they will carry out necessary corrections. There will be a permanent channel created between the tutor and the teachers accompanying the pupils for immediate solution of the emerged problems. Each participant will receive a confirmed diploma certifying completion of the language course in Spanish, certificate of completing a practical training in a company containing individual evaluation. Characteristic and the course of professional preparation will be recorded into the document “Europass”.

  After finishing the study visit the participants will prepare presentation with the aim of sharing their experience of its course and achieved results with their schoolmates in a seminar. The materials and photographs brought from the visit will be used for updating the website and for producing a CD and information leaflets. We will distribute these to schools and other institutions, what will serve as promotion of the project and our school as well.